คอร์สเรียนออนไลน์และสินค้าทุกชนิดมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

  • คอร์สเรียนออนไลน์และสินค้าทุกชนิดเมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคอร์สเรียนออนไลน์และสินค้าที่สั่งซื้อได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์แล้ว ห้ามมีการจำหน่ายต่อ, โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสให้ผู้อื่น, คัดลอกหรือบันทึกใดๆโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
  • หากมีการจัดส่งคอร์สเรียนออนไลน์หรือสินค้าทุกชนิดผิดจากที่มีการสั่งซื้อไป ให้แจ้งทางผู้ขายหลังจากได้รับสินค้าหรือบริการภายใน 1 วัน หากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ คอร์สเรียนออนไลน์ต้องไม่มีการเข้าเรียนใดๆ สินค้าทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพใหม่ ป้ายฉลากไม่หลุดออก แพ็คเก็จสินค้าต้องไม่ถูกเปิด หากไม่เป็นดังที่กล่าวมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ
  • ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน ทางร้านจะทำการ Refund เมื่อได้รับสินค้าคืนภายใน 14 วัน
  • การรับประกันคืนสินค้าไม่สามารถใช้กับสินค้า Pre order ได้
  • การรับประกันคืนสินค้าไม่สามารถใช้กับคอร์สเรียนออนไลน์ได้
  • การรับประกันคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหายภายใน 3 วัน มีเงื่อนไขดังนี้ (เงื่อนไขนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียนออนไลน์)

1 สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 3 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นแบบเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 14 วัน

2 กรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนสินค้าอื่น หรือแบบที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้าอื่นที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

3 สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ใหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4 สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

5 สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6 ลูกค้าสามารถขอรับบริการส่งเคลมสินค้าที่เสียได้ที่เว็บ สยามดวง อะคาเดมี่ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าเคลมกลับทางไปรษณีย์ หรือ Kerry โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า